Splošni pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

1. Definicije

1.1

Storitve WEBLESS, Rok Bečan s.p. (v nadaljevanju ponudnik) obsegajo vse storitve, ki so ponujene oz. opredeljene na spletni strani webless.si, vključno z izvedbo delavnic in izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve).

1.2

Ponudnik storitev je podjetje WEBLESS, Rok Bečan s.p., Triglavska ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV 11361280.

1.3

Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedenih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev (v nadaljevanju naročnik).

1.4

Uporabnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja njegove storitve (v nadaljevanju uporabnik).

1.5

Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik storitev ponudnika (v nadaljevanju stranka).

2. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

2.1

Splošni pogoji ponudnikov so zavezujoči za vse stranke, pri čemer splošne določbe (I. del) veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe

(II. del).

2.2

Ti splošni pogoji veljajo tudi za stranke, ki storitve uporabljajo na podlagi pogodbe oziroma drugega razmerja s tretjo osebo, ki ni ponudnik in ima s ponudnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere ponudnik tej tretji osebi daje pravico, da svojim uporabnikom podeljuje pravico do uporabe storitev. Pri takih strankah s sprejemom teh splošnih pogojev oziroma z uporabo storitev ne nastane nobeno pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom. V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med tretjo osebo in njenim uporabnikom se uporabljajo določila teh splošnih pogojev.

2.3

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

2.4

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani www.webless.si naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

2.5

Sestavni del teh splošnih pogojev so ceniki storitev posameznega ponudnika, ki so objavljeni na spletnih straneh www.webless.si  (v nadaljevanju: cenik).

2.6

Ponudniki so upravičeni spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na straneh www.webless.si.

2.7

Stranke so dolžne letno spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 20 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

2.8

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

3. Cene in komercialni pogoji

3.1

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in vsebujejo DDV.

3.2

Naročnina za storitve se obračunava za obračunsko obdobje, ki je navedeno v cenikih, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če za posamezne storitve v cenikih obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje 1 koledarski mesec. Storitve, ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu.

3.3

Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plačevala storitve v roku 15 dni od izstavitve računa. Če je stranka s plačilom kateregakoli računa v zamudi za več kot 20 dni, ima ponudnik pravico, da ji takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

3.4

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

3.5

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

3.6

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

3.7

V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki, ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik za obdelavo naročila zaračuna administrativne stroške, ki so razvidni iz predračuna.

Stranka soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom, predstavniki naročnika in Ponudnikom poteka po elektronski pošti. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju splošnih pogojev ipd.

4. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

 

4.1

Ob naročilu storitev ponudnik pošlje naročniku ponudbo na naročnikov e-poštni naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu. Poslovno razmerje se smatra za sklenjeno oziroma ponudnikova ponudba za sprejeto z dnevom nakazila naročnika na transakcijski račun ponudnika. Poslovno razmerje je sklenjeno oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če ponudnik v treh (3) delovnih dneh poslovnega razmerja ne odpove. Ponudnik in stranka soglašata, da je odpoved  lahko poslana po e-pošti. Ponudba predstavlja sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

4.2

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

4.3

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

4.4

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Če pogodbo odpove ponudnik, je odpovedni rok 30 dni. Po preteku odpovednega roka ponudnik ni več dolžan zagotavljati storitev in ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi prenehanja zagotavljanja storitev.

4.5

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo.

4.6

Ponudnik lahko pogodbo kadarkoli odpove, in sicer s 30-dnevnim odpovednim rokom. Prav tako se šteje, da je ponudnik odpovedal pogodbo, če stranka ne sprejme prvo poslane ponudbe, ki mu jo pošlje ponudnik v skladu s 1. odstavkom tega člena. V takem primeru pogodba preneha veljati z iztekom 30-dnevnega roka, odkar je ponudnik stranki odposlal ponudbo.

4.7

Če pogodbo odpove stranka in prejme ponudnik odpoved vsaj 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja,  pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne obračunskega obdobja. Če prejme ponudnik odpoved manj kot 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne naslednjega obračunskega obdobja. Odpoved pogodbe lahko stranka poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe.

4.8

Če je bila pogodba izrecno sklenjena za določen čas, bo ponudnik pred iztekom obdobja, za katero je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, stranki poslal novo ponudbo. Če stranka prve ponudbe ne sprejme in ne plača zneska po ponudbi, v roku, ki je naveden v ponudbi, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne obdobja, za katerega je bila sklenjena. Če stranka ponudbo sprejme, velja pogodba naprej, vendar zanjo veljajo pogoji, navedeni v ponudbi, ki s tem postane sestavni del pogodbe.

4.9

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

4.10

Če je ponudnik stranki odobril obročno plačilo, stranka pa je storitev že začela koristiti, bo ponudnik stranki izdal avansni račun za vsako prejeto plačilo, po plačilu oziroma po zapadlosti zadnjega obroka na račun.

4.11

Če v primeru iz prejšnjega tega člena stranka ne plača posameznega obroka, ji lahko ponudnik omeji, izklopi ali kako drugače onemogoči storitev, ki jo je stranka že prejela. Navedeno velja tudi v primeru, če stranka sicer izpolnjuje ostale obveznosti, ki jih ima do ponudnika na podlagi drugih pogodb, dogovorov ali naročil.

 

  1. Roki za izvedbo storitev

Naročnik je dolžan za vsako kršitev splošnih pogojev, zaradi katere ponudniku nastane škoda ali dodatno delo, plačati pogodbeno kazen v znesku 300 €, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen, pa je naročnik dolžan poravnati tudi razliko do dejansko nastale škode.

5.1

Kadar je predmet naročila storitev, ki jo mora ponudnik izvesti ali zagotoviti po navodilih stranke (npr. izdelava spletnega mesta ipd.), mora ponudnik storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi, ceniku ali v korespondenci med ponudnikom in stranko. Če so v ponudbi ali drugje navedeni različni roki za posamezne sklope oziroma postavke storitve, se šteje, da ponudnik ni prišel v zamudo, če je prekoračil rok za posamezen sklop oziroma postavko, celotno storitev pa je dokončal v za to predvidenem roku.

5.2

Roki za izvedbo storitve se lahko podaljšajo na prošnjo stranke, če se ponudnik s tem strinja.

5.3

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

5.4

Če je za začetek, nadaljevanje ali dokončanje storitve s strani ponudnika nujno ali koristno sodelovanje stranke (npr. izbira med več opcijami, potrditev predlaganih rešitev, dostava vsebin in materialov, podajanje ključnih informacij za izvedbo, potrditev prenosa domene ipd.) in stranka zamudi dogovorjeni rok oziroma ne odgovori nemudoma na poziv ponudnika, ima ponudnik pravico, da vse predvidene roke izvedbe podaljša za 3 krat. Če je to mogoče, lahko ponudnik v takem primeru po lastni presoji s skrbnostjo dobrega strokovnjaka sam opravi ustrezne izbire in odločitve namesto stranke. V takem primeru stranka od ponudnika ne more uveljavljati odgovornosti za izbiro ali odločitev.

5.5

Če pride do podaljšanja roka izvedbe iz prejšnjega odstavka tega člena in stranka tudi v podaljšanem roku ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, lahko ponudnik po lastni presoji vztraja pri pogodbi ali od nje odstopi.

 

6. Avtorske pravice

6.1

Kadar ponudnik v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. programsko kodo, fotografijo, sliko, film, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.

 

Ne glede na 1. odstavek tega člena stranka v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih pravic na računalniških programih (aplikacijah, modulih ipd.), ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Določba tega odstavka velja tudi v primeru, ko je bila taka aplikacija izdelana ali spremenjena na željo stranke. Na računalniških programih iz tega odstavka pridobi stranka zgolj časovno omejeno pravico uporabe takih programov v skladu z njihovim ekonomskim namenom oziroma v skladu s temi splošnimi pogoji ali ponudbo. Pravica uporabe iz tega odstavka lahko traja največ za čas veljavnosti pogodbe med ponudnikom in stranko. Čas uporabe ponudnikovih storitev za licence, ki so veljavne na več računalnikih, začne teči ob namestitvi na prvi računalnik. Ponudnik ima pravico, da svoje avtorstvo oziroma imetništvo materialnih avtorskih pravic kadarkoli označi na način, ki ga sam izbere, kar lahko vključuje tudi njegov logotip in povezavo na njegovo spletno mesto. Navedena pravica ponudnika ne more biti omejena z dejstvom, da stranka plačuje za ponudnikove storitve. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. Ponudnik svoje pravice ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese stranke.

 

6.2

Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena ne prenesejo na stranko, so pridržane ponudniku.

6.3

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela iz 1. odstavka tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

6.4

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.

6.5

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

6.6

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

7. Prenos storitve k drugemu ponudniku

7.1

Če so predmet sodelovanja med ponudnikom in stranko storitve, ki vključujejo gostovanje ali hrambo podatkov na oziroma s pomočjo ponudnikove strojne opreme, in se stranka odloči za prenos k tretji osebi, ponudnik tak prenos izvede samo, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

 

stranka ima poravnane vse zapadle obveznosti do ponudnika;

strojna in sistemska programska oprema tretje osebe izpolnjuje tehnične zahteve za prenos; v dvomu lahko ponudnik o tem zahteva od stranke in od tretje osebe pisno izjavo;

stranka vnaprej poravna predvidene stroške prenosa, v skladu s cenikom, po predhodno izdanem računu ponudnika.

Ne glede na prvi odstavek tega člena prenos spletnih strani ter njim sorodnih storitev in vsebin k drugemu ponudniku ni mogoč, razen v primeru, ko gre za spletne strani, sorodne storitve ali vsebine, glede katerih ponudnik zagotavlja zgolj gostovanje na strežniku, ne pa tudi uporabe svojega sistema za upravljanje z vsebinami (CMS).

 

 

 

8. Konkurenca in varovanje podatkov

8.1

Ponudnik in stranka se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

8.2

Ne glede na odločbo prejšnjega člena smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja (rešitev), prav tako pa smeta na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvedel oziroma zagotovil za naročnika.

8.3

Informacij, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven te pogodbe, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

8.4

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

8.5

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvrševanju te pogodbe ali v zvezi z njo, varovali skladno z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Podpora strankam

9.1

Strankam je na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnikov.

9.2

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnikov ali poslani na elektronske naslove ponudnikov, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

9.3

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

 

 

 

9.4

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij in obvestil, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

 

10. Pravice in obveznosti ponudnika

10.1

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

10.2

Ponudnik si pridružuje pravice, do opravljanja tehničnih vzdrževalnih posegov na strežnikih. Ponudnik se zavezuje, da bo tehnične vdrževalne posege opravil v roku največ 6 ur. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 6 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte ali prek spletnih strani ali telefona ponudnika najmanj 2 dni pred posegom.

10.3

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

10.4

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

 

11. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

11.1

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 

ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;

ravnanja tretjih oseb;

višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

 

 

11.2

Pravna obvestila, ki so del spletnega mesta, ki ga za stranko izdela ponudnik, služijo izključno kot primer oziroma kot pomoč stranki pri oblikovanju besedila pravnih obvestil. Ponudnik poziva stranke, da to besedilo ustrezno preoblikujejo tako, da bo ustrezalo njihovim konkretnim potrebam in namenu spletnega mesta. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za pravilnost tega besedila; odgovornost ponudnika za kakršnikoli škodo zaradi tega besedila je izključena.

11.3

V vsakem primeru je odgovornost ponudnika omejena na znesek, ki ga je stranka plačala ali bi ga bila morala plačati ponudniku v zadnjem letu pred nastankom škodnega dogodka.

11.4

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

11.5

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

11.6

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

11.7

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžna povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

11.8

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

12. Pravice in obveznosti naročnika

12.1

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.

12.2

Stranka, ki je potrošnik, nima pravice odstopiti od pogodbe, če je bila domena v vmesnem času aktivirana, ali če gre za storitve ponudnika, ki so bile opravljene oziroma izdelane po natančnih navodilih stranke – potrošnika oziroma so bile prilagojene njenim osebnim potrebam oziroma ki zaradi svoje narave niso primerne za vračilo oziroma jim je pretekel čas uporabnosti, ali če gre za pogodbe o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov in je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je program aktiviral, ali v drugih primerih, ki izhajajo iz splošnih pogojev ali posebnih dogovorov.

12.3

O odstopu od pogodbe oziroma registracije mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko telefona ali e-pošte. Ponudnik bo sprožil postope k za izbris domene oziroma prenehanje storitve, v primeru uspešnega izbrisa oziroma prenehanja pa bo vrnil vplačana sredstva za registracijo domene oziroma naročene storitve na osebni račun stranke v roku 30 dni.

12.4

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

12.5

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

12.6

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Stranka odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

12.8

Naročnik mora ponudniku zagotoviti dostop do vseh potrebnih podatkov pri bivšem ponudniku, drugače ponudnik ni obvezan opraviti brezplačnega prenosa spletnih strani. Naročnik lahko brezplačni prenos izkoristi le prvih 30 dni po vzpostavitvi paketa gostovanja.  Predmet brezplačnega prenosa spletnih strani je prenos podatkov, ki jih spletna stran vsebuje. Naročnik se zaveda, da predmet prenosa v nobenem primeru ni prilagoditev skript, če bi bilo to potrebno za pravilno delovanje spletne strani na strežnikih ponudnika. Naročnik se zaveda, da je prenos podatkov e-poštnih predalov v okviru brezplačnega prenosa spletnih strani možen le, če za to obstajajo vse tehnične možnosti na strani poštnih strežnikov  s katerih se bi ta prenos opravil. Če teh možnosti ni, prenos podatkov e-poštnih predalov ni vključen v brezplačni prenos.

12.9

Ponudnik brezplačni prenos izvede le, če je ta popolnoma pod njegovo kontrolo. Če naročnik želi del nalog pri prenosu izvesti sam, ima ponudnik možnost zavrniti izvajanje brezplačnega prenosa.

12.10

Če naročnik v 48 urah po prejemu obvestila o izvedbi prenosa ne poda odgovora se šteje, da je bil brezplačni prenos uspešno zaključen in ponudnik nima več nobenih obveznosti do naročnika iz naslova brezplačnega prenosa..

13. Masovno pošiljanje elektronske pošte (SPAM)

 

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, oziroma pošiljanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, je izrecno prepovedano in se smatra kot grobo kršenje splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo odpoved pogodbe brez odpovednega roka in takojšnjo prekinitev zagotavljanja storitev.

13.1

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje uporabnike, zavezan k plačilu pogodbene kazni kot je določeno v splošnih pogojih.

13.2

Pošiljanje sporočil več naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo, ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na poštni seznam (»mailing listo«).

13.3

Stranka je seznanjena z dejstvom, da bo v primeru uporabe storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni meri sodeloval s pristojnimi državnimi organi.

13.4

Če ni drugače določeno v posebnih pogojih, veljajo za pošiljanje e-poštnih sporočil naslednje omejitve:

 

največje dovoljeno število naslovnikov, ki se jim hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, je 100 (sto);

če je število naslovnikov, ki se jim hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, večje od 100 (sto), je potrebno uporabiti zakasnitve, in sicer tako, da pretečeta med e-poštnim sporočilom, poslanim enemu naslovniku, in e-poštnim sporočilom, poslanim naslednjemu naslovniku, najmanj 2 (dve) sekundi; pri tem v vsakem primeru veljajo omejitve iz naslednjega odstavka tega člena.

14. Obveščanje uporabnikov in namen obdelave podatkov

14.1

Stranka se zaveda, da ji bo ponudnik v skladu 2. odstavkom 158. člena ZEKom-1, občasno pošiljal e-novice ali druga elektronska sporočila, ki se nanašajo na delovanje storitev in njihove zmogljivosti, novosti glede storitev, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, informativne članke, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve. Stranka soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika ali tretjih oseb.

14.2

Stranka je seznanjena in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, katera stranka je prebrala določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprla (kliknila). Stranka soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določeneni stranki.

15. Končne določbe

15.1

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

15.2

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

15.3

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem in angleškem jeziku.